253. „ДОСТАВКА НА ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 11/6/20 3:53 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006253
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „ДОСТАВКА НА ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
Описание: „Доставка на три специализирани автомобила за нуждите на Община Берковица по три обособени позиции“. Обособена позиция №1: „Доставка на употребявана транспортно-подемна техника за нуждите на Община Берковица" Обособена позиция №2: „Доставка на употребяван двураменен контейнеровоз за извозване на отпадъци." Обособена позиция №3 – „ Доставка на употребяван товарен автомобил“. Забележка: Обособена позиция №3 e възложена по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0027
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382358
Прогнозна стойност: 128500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953/89129

252. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 11/6/20 3:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006252
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0026
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382348
Прогнозна стойност: 95728.55 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

251. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.

Дата и час на публикуване: 9/6/20 12:54 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006251
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
Описание: Във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за изпълнението на проект: „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж за следните обекти: Обект на обособена позиция №1: „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец", град Берковица, етап II“ и Обект на обособена позиция №2: „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0025
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=381905
Прогнозна стойност: 348565.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/7/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145