064 „Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 9/9/16 3:35 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1609064
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: "Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица."
Описание: Обществената поръчка обхваща 2 обособени позиции. Описанието на обособените позиции е, както следва: Обособена позиция №1 "СМР за извършване на основен ремонт, рехабилитация на водопровод по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Мусала" гр. Берковица." Обособена позиция №2 "СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр. Берковица." Изпълнението на поръчката е съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Номер на преписка в АОП: 9056356
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9056356
Прогнозна стойност: 115000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/09/2016

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc Обява09.09.2016 18:00 140 kB
pdf Информация за обява09.09.2016 18:02 493 kB
docx Допълнителна информация към обява09.09.2016 18:04 296 kB
7z Райко Даскалов-0109.09.2016 18:24 2 MB
7z Райко Даскалов-0209.09.2016 18:25 7 MB
7z Спортна площадка-0109.09.2016 18:26 6 MB
7z Спортна площадка-02Документация
09.09.2016 18:26 5 MB
pdf Уведомително писмо28.09.2016 13:29 457 kB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти28.09.2016 13:30 693 kB
pdf Протокол по чл. 97 ал. 4 от ПП на ЗОП28.09.2016 13:31 735 kB
pdf Протокол по чл. 48 ал.6 от ПП на ЗОП28.09.2016 13:32 326 kB
pdf Протокол06.10.2016 17:30 4 MB
pdf Протокол 320.10.2016 13:56 3 MB
pdf Договор ОП 104.11.2016 15:51 4 MB
pdf Техническа спецификация04.11.2016 15:52 2 MB
pdf Ценово предложение04.11.2016 16:17 403 kB
pdf Техническо предложение04.11.2016 16:18 3 MB
pdf Техническо предложение (продължение)04.11.2016 16:19 3 MB