074 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по две обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 8/12/16 8:50 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612074
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по две обособени позиции.“
Описание: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица, по следните обособени позиции: обособена позиция № 1. Автобусни линии от областната транспортна схема с маршрут МОНТАНА – ЗАМФИРОВО 1.1. маршрутно разписание № 012701 ( час на тръгване от АГ Монтана 10,30 часа, час на тръгване от с. Замфирово 08,30 часа, изпълнява се от понеделник до събота. 1.2. маршрутно разписание № 012702 ( час на тръгване от АГ Монтана 14,30 часа, час на тръгване от с. Замфирово 13,30 часа, изпълнява се от понеделник до петък. 1.3. маршрутно разписание № 012703 ( час на тръгване от АГ Монтана 17,00 часа, час на тръгване от с. Замфирово 15,30 часа, изпълнява се в неделя. обособена позиция № 2. Автобусни линии от общинската транспортна схема с маршрут БЕРКОВИЦА – ПЪРЛИЧЕВО 2.1. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 07,25 часа, изпълнява се от понеделник до петък). 2.2. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 17,20 часа, изпълнява се от понеделник до петък) 2.3. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 07,45 часа, изпълнява се в събота и неделя). 2.4. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 18,15 часа, изпълнява се в събота и неделя). 2.5. маршрутно разписание (час на тръгване от АГ Берковица 13,00 часа, изпълнява се от понеделник до петък) Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществява в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната и общинската транспортна схема от квотата на Община Берковица. Утвърдените и съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя. Обемът на поръчката е прогнозен, изчислен по актуални към момента на възлагане маршрутни разписания. Възложителят запазва правото си да прави предложения за промени в маршрутните разписания до компетентните органи по реда на Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Приблизителната стойност на поръчката е 34430.22 (тридесет и четири хиляди четиристотин и тридесет лева и двадесет и две стотинки) лева без ДДС и представлява предвидените за целта средства за компенсиране на превозвача в размер на утвърдените и отпуснати средства от републиканския бюджет за съответната година и е определена към датата на обявата за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществената поръчка и представлява сбор от прогнозните стойности по отделните обособени позиции за 2 (две) години По обособени позиции приблизителната стойност на поръчката е, както следва: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- до 9 004.83 /девет хиляди и четири лв. и осемдесет и три ст./ лева без ДДС За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - до 25 425.39 /двадесет и пет четиристотин двадесет и пет лв. и тридесет и девет ст./ лева без ДДС
Номер на преписка в АОП: 9059642
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059642
Прогнозна стойност: 34430.22 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/12/16 10:30 pm
Лице за контакт: Мирослав Тонов-директор на дирекция ИРЗГЕОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89127

Договор – обособена позиция 1 – 06.02.2017 15:36

Договор – обособена позиция 2 – 06.02.2017 15:42

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява08.12.2016 11:59 3 MB
pdf Информация за обява08.12.2016 12:51 1 MB
pdf Допълнителна информация08.12.2016 13:16 6 MB
pdf Техническа спецификация08.12.2016 13:29 4 MB
7z Образци на документи08.12.2016 13:30 41 kB
pdf Проект на договор08.12.2016 13:30 287 kB
pdf Информация19.12.2016 15:31 470 kB
pdf Уведомително писмо19.12.2016 15:32 295 kB
pdf Информация за обява20.12.2016 10:15 947 kB
pdf Протокол №126.01.2017 16:27 3 MB