065 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 14/9/16 1:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1609065
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица
Описание: Предметът на обществената поръчка е: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица. В предмета е включен строителен надзор по време на СМР на следните 2 /два/ обекта: Обект №1: "СМР за извършване на основен ремонт, рехабилитация на водопровод по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Мусала" гр. Берковица. Обект №2: "СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр. Берковица. Изпълнението на поръчката е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие. Строителния надзор по настоящата поръчка е неразделна част от изпълнението на обекти по поименния списък за капиталови разходи при Община Берковица.
Прогнозна стойност: 1803 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/09/2016
Срок за разглеждане на документите: 27/09/2016
Лице за контакт: Галина Борисова-гл. специалист при ОА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89104

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc Договор14.09.2016 17:19 133 kB
pdf Информация за обява14.09.2016 17:20 687 kB
docx Документация за участие14.09.2016 17:21 262 kB
pdf Уведомително писмо27.09.2016 15:56 398 kB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти27.09.2016 15:57 716 kB
pdf Протокол по член 97 ал.427.09.2016 15:58 706 kB
pdf Протокол по чл. 48 ал.6 от ППЗОП27.09.2016 16:00 336 kB
pdf Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП05.10.2016 11:26 2 MB
pdf Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП05.10.2016 11:27 349 kB
pdf Договор21.10.2016 22:51 Генкова 5 MB