071 Избор на изпълнители по пет обособени позиции за извършване на независим финансов одит по проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата и час на публикуване: 18/11/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161118
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Избор на изпълнители по пет обособени позиции за извършване на независим финансов одит по проекти на община Берковица по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“
Описание: Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от Допълнителната информация към Обявата, Инструкцията за изпълнение на ангажимент за договорени процедури с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС, Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.
Номер на преписка в АОП: ID№ 9058764/18.11.2016г.
Прогнозна стойност: 32040 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/16 11:30 am
Срок за разглеждане на документите: 29/11/2016
Лице за контакт: Мая Горанова
Телефон за контакт: 0953/89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc ОБЯВАОБЯВА
18.11.2016 14:05 Генкова 200 kB
pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВАИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА
18.11.2016 14:05 Генкова 1 MB
docx ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА18.11.2016 14:06 Генкова 133 kB
doc Техническа спецификация 1Техническа спецификация 1
18.11.2016 14:07 Генкова 211 kB
doc Техническа спецификация 2Техническа спецификация 2
18.11.2016 14:09 Генкова 221 kB
doc Техническа спецификация 3Техническа спецификация 3
18.11.2016 14:09 Генкова 231 kB
doc Техническа спецификация 4Техническа спецификация 4
18.11.2016 14:10 Генкова 225 kB
doc Техническа спецификация 5Техническа спецификация 5
18.11.2016 14:11 Генкова 213 kB
doc Образци обособена позиция 1Образци обособена позиция 1
18.11.2016 14:12 Генкова 307 kB
doc Образци обособена позиция 2Образци обособена позиция 2
18.11.2016 14:14 Генкова 302 kB
doc Образци обособена позиция 3Образци обособена позиция 3
18.11.2016 14:14 Генкова 305 kB
doc Образци обособена позиция 4Образци обособена позиция 4
18.11.2016 14:15 Генкова 301 kB
doc Образци обособена позиция 5Образци обособена позиция 5
18.11.2016 14:16 Генкова 291 kB
doc Договор-проект обособена позиция 1Договор-проект обособена позиция 1
18.11.2016 14:20 Генкова 221 kB
doc Договор-проект обособена позиция 2Договор-проект обособена позиция 2
18.11.2016 14:22 Генкова 234 kB
doc Договор-проект обособена позиция 3Договор-проект обособена позиция 3
18.11.2016 14:23 Генкова 243 kB
doc Договор-проект обособена позиция 4Договор-проект обособена позиция 4
18.11.2016 14:23 Генкова 241 kB
doc Договор-проект обособена позиция 5Договор-проект обособена позиция 5
18.11.2016 14:24 Генкова 221 kB
pdf Отговор на зададен въпросОтговор на зададен въпрос
23.11.2016 13:27 Генкова 295 kB
pdf Протокол 1Протокол 1
19.12.2016 15:04 Генкова 7 MB
pdf Протокол №226.01.2017 17:06 Генкова 7 MB
pdf Проверка по чл. 72 от ЗОП26.01.2017 17:07 Генкова 239 kB
pdf Договор ОП 126.02.2018 13:59 8 MB
pdf Договор ОП 226.02.2018 13:59 8 MB
pdf Договор ОП 326.02.2018 14:00 9 MB
pdf Договор ОП 426.02.2018 14:00 9 MB
pdf Договор ОП 526.02.2018 14:01 8 MB
pdf Допълнително споразумение ОП 126.02.2018 14:02 958 kB
pdf Допълнително споразумение ОП 326.02.2018 14:03 1 004 kB
pdf Допълнително споразумение ОП 426.02.2018 14:03 962 kB
pdf Допълнително споразумение ОП 526.02.2018 14:04 925 kB