080 Доставяне на материали по три обособени позиции по проект „Ще успеем заедно“, необходими и проеизтичащи от дейности свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001

Дата и час на публикуване: 17/1/17 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 170117
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Доставка на материали и оборудване по три обособени позиции“ по проект „Ще успеем заедно“, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Описание: „Доставка на материали и оборудване по три обособени позиции“ по проект „Ще успеем заедно“, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 „Учебни пособия или помагала и спорт6ни пособия"; Обособена позиция №2 "Ансамбли дрехи"; Обособена позиция №3 „Оборудване и обзавеждане“ Доставките по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническите спецификации по отделните обособени позиции, неразделна част от настоящата Допълнителна информация.
Номер на преписка в АОП: 9060728
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060728
Прогнозна стойност: 42109.17 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/1/17 10:30 am
Лице за контакт: Анелия Якимова
Телефон за контакт: 0953-89125

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Отговор на запитване18.01.2017 16:01 Генкова 5 MB
pdf Информация за обява18.01.2017 16:02 Генкова 879 kB
pdf Допълнителна информация към обява18.01.2017 16:04 Генкова 7 MB
pdf Техн. спецификация по обособена позиция 118.01.2017 17:01 Генкова 573 kB
pdf Техн. спецификация по обособена позиция 218.01.2017 17:02 Генкова 417 kB
pdf Техн. спецификация по обособена позиция 318.01.2017 17:02 Генкова 412 kB
doc Образци18.01.2017 17:04 Генкова 334 kB
pdf Договор18.01.2017 17:21 Генкова 609 kB
pdf Отговор на запитване23.01.2017 17:47 Генкова 461 kB
pdf Протокол15.02.2017 15:57 Генкова 7 MB
pdf Протокол №217.03.2017 18:08 Генкова 4 MB
pdf Съобщение по чл. 193 от ЗОП04.05.2017 15:07 Генкова 2 MB