087 „Организиране и извършване на сухопътен транспорт: специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на децата от квартал „Раковица“ до детски градини „Звънче“ и „Малина“ в град Берковица по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” финансиран със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“

Дата и час на публикуване: 20/2/17 11:44 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702087
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Организиране и извършване на сухопътен транспорт: специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на децата от квартал „Раковица“ до детски градини „Звънче“ и „Малина“ в град Берковица по проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” финансиран със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
Описание: За изпълнение на една от основните дейности от проекта - осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход за обучение, възпитание и социализация в предучилищни, учебни заведения - детска градина „Звънче“ и детска градина „Малина“ извън ромския квартал в гр.Берковица е необходимо да се организира и извършва специализиран транспорт, ежедневно от понеделник до петък. Превоза се извършва по предварително зададени от Възложителя маршрути, както следва: МАРШРУТ  № 1: кв. Раковица – ДГ „Звънче“, Максимален брой пътуващи–20 деца, Час на пристигане в ДГ „Звънче“ – не по-късно от 8:15 ч.;  МАРШРУТ  № 2: кв. Раковица – ДГ „Звънче“ – ДГ „Малина“,Максимален брой пътуващи–20 деца,Час на пристигане в ДГ „Звънче“ – не по-късно от 8:15 ч.  МАРШРУТ  № 3: ДГ „Звънче“ - кв. Раковица,Максимален брой пътуващи–20 деца,Час на тръгване от ДГ „Звънче“ – не по-късно от 17:30 ч.  МАРШРУТ  № 4: ДГ „Малина“- ДГ „Звънче“ - кв. Раковица,Максимален брой пътуващи-20 деца, Час на тръгване от ДГ „Звънче“ – не по-късно от 17:30 ч. Маршрутните разписания на превоза по маршрутите зададени от Възложителя се изготвят от изпълнителя на обществената поръчка. Възложителят и превозвачът уточняват и замерват предварително километрите по всеки един от маршрутите на превоза на децата, за което подписват протокол. Курсовете ще се извършват по графици, които ще се утвърждават от Възложителя и ще се съгласуват с Фирмата –изпълнител на поръчката и детските градини-партньори по проекта. Изпълнителят е длъжен да съгласува маршрутните разписания и графици с Областен отдел „АА” по месторегистрация на превозвача и да представи необходимите документи при съгласуването. Превоза се извършва, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба №33/3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Дейностите по предмета на обществената поръчка за възлагане са подробно описани и представени в Техническа спецификация на възложителя, неразделна част от Обявата.
Номер на преписка в АОП: 9061615
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061615
Прогнозна стойност: 20000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: Анелия Якимова - гл. експерт „Образование“ при Общинска администрация – Берковица и Координатор по проект „Ще успеем заедно“
Телефон за контакт: 0953 89125

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява20.02.2017 15:45 3 MB
pdf Допълнителна информация към обява20.02.2017 16:00 5 MB
pdf Допълнителна информация към обява-продължение20.02.2017 16:00 5 MB
pdf Техническа спецификация20.02.2017 16:07 4 MB
doc Образци на документи20.02.2017 16:17 316 kB
pdf Проект на договор20.02.2017 16:26 4 MB
pdf Проект на договор-продължение20.02.2017 16:26 3 MB
pdf Информация за публикувана обява20.02.2017 16:44 800 kB
pdf Протокол 101.03.2017 16:08 922 kB
pdf Информация за удължаване на срок01.03.2017 16:09 893 kB
pdf Уведомително писмо01.03.2017 16:09 727 kB
pdf Протокол №216.03.2017 16:24 4 MB
pdf Договор20.04.2017 16:12 7 MB