091 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 10/3/17 9:08 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703091
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции.
Описание: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции. Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по две обособени позиции. Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица” Обособена позиция №2: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на пътна настилка на част от ул."Н.Вапцаров", с.Замфирово, община Берковица
Прогнозна стойност: 36783.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/17 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров-ст. специалист ТСУ при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389105

Обявление за възложена поръчка – дата 30.06.2017, 14:22

Договор - дата 30.06.2017, 14:22

Техническа спецификация - дата 30.06.2017, 14:22

Техническо предложение – дата 30.06.2017, 14:23

Линеен график към Техническото предложение – дата 30.06.2017, 14:23

Ценово предложение- дата 30.06.2017, 14:24