098 „Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”

Дата и час на публикуване: 12/5/17 9:49 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705098
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: "Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”
Описание: Основната цел на проекта е благоустрояване на съществуващия Гробищен парк на град Берковица и реконструкция на сградата за траурни ритуали, при запазване на годни елементи от съществуващата сграда. Обектът, предмет на проекта, обхваща частично изградена сграда за траурни ритуали със застроена площ 246.48 кв.м. на един етаж. Съществуващият Гробищен парк се нуждае от ново планиране и благоустройствени мероприятия, съгласно настоящите санитарно-хигиенни норми и др. изисквания, съгласно приложимото българско законодателство и подзаконовите актове на Общински съвет - Берковица. Предметът на обществената поръчка включва 2 дейности, както следва: Дейност № 1: Изготвяне на комплексен проект; Дейност № 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Прогнозна стойност: 16666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/5/17 11:00 am
Лице за контакт: Петко Петков - ст.експерт "ОПП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953-89128

http://berkovitsa.bg/profil_new/wp-content/plugins/download-attachments/images/ext/pdf.gif Обява 12.05.2017 15:52 – Даниел Благоев

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Допълнителна информация към обява12.05.2017 15:52 6 MB
pdf Техническа спецификация12.05.2017 15:53 2 MB
doc Образци на документи12.05.2017 15:54 211 kB
pdf Проект на договор12.05.2017 15:56 1 MB
pdf Информация за публикувана обява12.05.2017 16:30 661 kB
zip Отговор на запитване15.05.2017 17:29 Генкова 3 MB
pdf Протокол по чл.97 ал.4 от ПП на ЗОП23.05.2017 16:05 711 kB
pdf Информация за публикувана обява23.05.2017 16:05 1 MB
pdf Уведомително писмо23.05.2017 16:05 614 kB
pdf Протокол 223.06.2017 9:47 3 MB
pdf Протокол 307.07.2017 15:31 1 MB
pdf Съобщение по чл. 193 от ЗОП07.07.2017 15:31 2 MB