099 „Проектиране и авторски надзор за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Берковица и Годеч 2016 – 2020.”

Дата и час на публикуване: 15/5/17 8:53 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705099
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: "Проектиране и авторски надзор за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Берковица и Годеч 2016 – 2020.”
Описание: Предметът включва изпълнението на 2 дейности: Дейност 1: Изготвяне на технически и работен проект, съгласно условията описани в Обявата, Техническа спецификация и Допълнителна информация към обява. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 9064286
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064286
Прогнозна стойност: 5333.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/5/17 3:00 pm
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт "ЕП" при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 - 89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява15.05.2017 13:18 4 MB
pdf Допълнителна информация към обява15.05.2017 13:19 6 MB
pdf Техническа спецификация15.05.2017 13:19 2 MB
doc Образци на документи15.05.2017 13:20 211 kB
pdf Проект на договор15.05.2017 13:21 6 MB
pdf Информация за публикувана обява15.05.2017 14:04 1 MB
pdf Протокол 123.05.2017 16:56 703 kB
pdf Информация23.05.2017 16:56 1 MB
pdf Уведомително писмо23.05.2017 16:56 717 kB
pdf Протокол 230.06.2017 9:20 2 MB
pdf Договор03.08.2017 16:58 6 MB
pdf Техническа спецификация03.08.2017 16:59 2 MB
pdf Техническо предложение03.08.2017 16:59 7 MB
pdf Ценово предложение03.08.2017 16:59 367 kB