100 „Строително-ремонтни дейности на обекти на общ. Берковица по три обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 18/5/17 8:58 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705100
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строително-ремонтни дейности на обекти на общ. Берковица по три обособени позиции”
Описание: Обществената поръчка обхваща 3 обособени позиции. Описанието на обособените позиции е, както следва: Обособена позиция №1 „Основен ремонт покрив на сградата на Детска градина“ с. Бързия.” Строително-ремонтните работи, предмет на обособената позиция обхващат подмяна и полагане на хидроизолация, поли от ламарина по бордовете, водосточни тръби и улуци. Обособена позиция №2 „Основен ремонт покрив на сградата на Детска ясла гр. Берковица.“ Строително-ремонтните работи, предмет на обособената позиция обхващат подмяна и полагане на хидроизолация, поли от ламарина по бордовете, водосточни тръби и улуци. Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на сграда-общинска собственост, намираща се на ул. “Христо Ботев“ 2 в гр. Берковица с идентификатор 03928.511.538.1.“ Строително-ремонтните работи, предмет на обособената позиция обхващат ремонт на вътрешни части на сграда, скатен покрив, водосточни тръби и улуци и съпътстващи дейности. Целта на настоящите действия по организиране събиране на оферти чрез Обява е да бъдат избрани изпълнител/изпълнители, които да извършат СМР и/или СРР за подобряване на общото състояние на сградите. Изпълнението на поръчката е съгласно Технически спецификации по обособени позиции, неразделна част от настоящата Обява.
Номер на преписка в АОП: 9064430
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064430
Прогнозна стойност: 74414 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/6/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/6/17 11:00 am
Лице за контакт: Гриша Григоров - гл.специалист ТСУ при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0958 89105