103 „Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”

Дата и час на публикуване: 10/7/17 10:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1706103
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: "Изработването на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване авторски надзор”
Описание: Основната цел на проекта е благоустрояване на съществуващия Гробищен парк на град Берковица и реконструкция на сградата за траурни ритуали, при запазване на годни елементи от съществуващата сграда. Обектът, предмет на проекта, обхваща частично изградена сграда за траурни ритуали със застроена площ 246.48 кв.м. на един етаж. Съществуващият Гробищен парк се нуждае от ново планиране и благоустройствени мероприятия, съгласно настоящите санитарно-хигиенни норми и др. изисквания, съгласно приложимото българско законодателство и подзаконовите актове на Общински съвет - Берковица. Предметът на обществената поръчка включва 2 дейности, както следва: Дейност № 1: Изготвяне на комплексен проект; Дейност № 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 9066081
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066081
Прогнозна стойност: 16666.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/7/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/7/17 11:00 am
Лице за контакт: Петко Петков - ст.експерт "ОПП" при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953-89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява10.07.2017 10:47 4 MB
pdf Допълнителна информация към обява10.07.2017 10:47 6 MB
pdf Техническа спецификация10.07.2017 10:48 2 MB
doc Образци на документи10.07.2017 10:49 211 kB
pdf Проект на договор10.07.2017 10:50 6 MB
pdf Информация за публикувана обява10.07.2017 11:01 666 kB
pdf Протокол по чл. 97, ал. 4 от ПП на ЗОП19.07.2017 17:23 Генкова 907 kB
pdf Информация за публикувана обява19.07.2017 17:26 Генкова 1 MB
pdf Уведомително писмо19.07.2017 17:28 Генкова 621 kB
pdf Протокол 201.08.2017 13:33 4 MB
pdf Договор23.08.2017 10:35 10 MB
pdf Техническа спецификация23.08.2017 10:36 2 MB
pdf Техническо предложение23.08.2017 10:36 2 MB
pdf Ценово предложение23.08.2017 10:37 377 kB
pdf Списък на персонала23.08.2017 10:37 533 kB
pdf Гаранция за изпълнение23.08.2017 10:38 782 kB