112„Приготвяне и доставка на готова храна „кетъринг“ през 2018 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 8/11/17 10:01 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201711112
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна "кетъринг" през 2018 г. за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип в община Берковица по две самостоятелно обособени позиции.“
Описание: Обществената поръчка включва 2 обособени позиции. Предметът на Обособена позиция № 1 е: "Ежедневна доставка през 2018 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга, настанени в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул.“Проф. Александър Фол" № 2, от собствен бюджет." Предметът на Обособена позиция № 2 е: "Ежедневна доставка през 2018 г. на готови ястия за закуска, обяд и вечеря в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг за нуждите на лицата, потребители на социалната услуга настанени в "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост", находящ се в гр. Берковица, ул.“Стефан Стамболов" № 34, от собствен бюджет." Подробно описание на предмета на обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация за съответната обособена позиция– Приложение № 10
Номер на преписка в АОП: 9070113
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070113
Прогнозна стойност: 38325 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/11/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/11/17 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389102