116 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”

Дата и час на публикуване: 3/1/18 8:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201801116
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил - мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на доставка на 1 брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване - площади, паркове, алеи, между блокови пространства, градини, тротоари и осъществяване на сервизно обслужване презопределения в техническата спецификация гаранционен срок. Специализираният автомобил, следва да отговаря на минималните условия, поставени от възложителя в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0001
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=353075
Прогнозна стойност: 120000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/4/18 11:00 am
Лице за контакт: Ангел Ангелов-сътрудник кмет
Телефон за контакт: +359 95389124