117 Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 4/1/18 1:18 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201801117
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции.
Описание: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“; Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“. Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство. Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техническата спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект по обособена позиция е подробно описана и регламентирана в Поканата за участие в процедурата, публикувана в "Профила на купувача" на Общината.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0002
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=353121
Прогнозна стойност: 125504.75 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/1/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/1/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 095389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение04.01.2018 16:31 3 MB
pdf Покана ОП1-104.01.2018 16:32 20 MB
pdf Покана ОП1-204.01.2018 16:33 19 MB
pdf Покана ОП204.01.2018 16:34 19 MB
pdf Техническа спецификация ОП104.01.2018 16:35 15 MB
pdf Техническа спецификация ОП204.01.2018 16:36 15 MB
doc Образци и договори04.01.2018 16:38 507 kB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол04.01.2018 16:38 399 kB
doc Техническа документация ОП104.01.2018 17:10 22 kB
doc Техническа документация ОП204.01.2018 17:11 22 kB
pdf Протокол 101.02.2018 15:58 6 MB
pdf Протокол 201.02.2018 15:58 1 MB
pdf Протокол 301.02.2018 15:59 1 MB
pdf Протокол 401.02.2018 15:59 2 MB
pdf Доклад01.02.2018 16:00 9 MB
pdf Решение01.02.2018 16:01 2 MB
pdf Договор ОП 120.03.2018 10:16 10 MB
7z Приложения към Договор ОП 120.03.2018 10:17 17 MB
pdf Договор ОП 220.03.2018 10:17 2 MB
doc Приложения към Договор ОП 220.03.2018 11:04 22 kB
pdf Обявление за възложена поръчка20.03.2018 11:05 4 MB
pdf Обявление за приключен договор за обществена поръчка ОП 210.01.2019 16:37 1 MB
pdf Обявление за приключен договор за обществена поръчка ОП 113.05.2019 15:59 2 MB