118 Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица.“

Дата и час на публикуване: 5/1/18 1:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201801118
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на изграждане на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица."
Описание: Обхватът на общ. поръчка съдържа зад-ние за осъществяване на авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант /като един от участниците в процеса на строителството/, съгласно чл.160, ал.1 от ЗУТ. В съответствие с чл.42, ал.1 от ЗАПСП, изпълнителите /проектантите/ на инвестиционния проект са запазили авторското си право върху проекта. Изпълнителят осъщ. пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности за упражняване на АН по време на изпълнение на СМР по изготвения инвестиционен проект във всички отделни негови части до издаване на „Разрешение за ползване” респективно „Удостоверение за въвеждане в експлоатация”.Дейности:Посещение на обекта(строежа) по време на упражняване на АН;Съдействие на Общ. Б-ца при реализацията на проекта;Експертни дейности и консултации;Изготвяне и заверка на екзекутивна документация;Участие в приемателна/и комисия/и; Начин на изпълнение на поръчката,съгласно условията, посочени в договора и техн. спецификация към него, в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №3/2003 год., както следва: Упражнява АН по смисъла на чл. 162 от ЗУТ и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрения инвест. проект и изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.; Присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете съобразно Наредба № 3/31.07.2003г.;Контролира изпълн. на всички СМР в съответствие с проекта, техн.правила, условия и изисквания;При покана от страна на Възложителя, участва в съвещания, работни срещи и др. свързани с обекта;Консултира Възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях; Решава своевременно въпроси свързани с изпълнението на проекта по време на строителството и се явява на обекта във време указано от Възложителя, Консултанта, упражняващ стр. надзор или техн. ръководител на обекта; Внася и отразява в процеса на строителството направените изменения на проекта след одобряването им от Възложителя;Нарежда чрез вписване в заповедната книга на обекта отстраняването в определен срок на некачествено извършени работи и допуснати отклонения от утвърдения проект, вложени в строежа или доставени некачествени и нестандартни материали, конструкции и изделия;При наличието на признаци, доказващи, че конструктивните елементи нямат изискващата се съгл. утвърдения проект и стандарти якост, нарежда на строителя да ги изпитва лабораторно; Спира изпълнението на строителството или на отделни СМР при неизпълнението на нареждания за установени н-ния и отклонения от утвърдения проект;Вписва в заповедната книга на обекта състоянието на прегледаните работи и всички нареждания дадени от него по изпълнение на строителството; Извършва проверки за спазване на дадените от него разпореждания;осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице;Проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ стр. надзор спазването на условията за безопасност, съгл. проекта за организация на строителството, при извършване на определен вид дейност; Проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ стр. надзор спазване на изискванията за здр. и безопасни условия на труд и ВОД; Съгласува екз. чертежи, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;Участва в удостоверяването с акт годността на конструкцията преди започване на довършителните работи; Предлага на Възложителя да не изплаща на строителя некачествено извършени СМР, когато не са отстранени или поправени своевременно; отстранява за своя сметка всички пропуски и неточности в проекта, установени по време на строителството, в срокове посочени от възложителя и/или инвеститорския контрол;няма право да прави промени в проекта и вида на материалите, водещи до оскъпяване на обекта, без изричното писмено съгласие на възложителя и други възникнали в хода на изпълнение на договора работи.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0003
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=353152
Прогнозна стойност: 4400 лв.
Лице за контакт: Анелия Димитрова-директор
Телефон за контакт: 0953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура05.01.2018 17:24 3 MB
pdf Техническа спецификация05.01.2018 17:24 1 MB
pdf Проект на договор05.01.2018 17:25 5 MB
pdf Обявление за възложена поръчка29.01.2018 14:13 3 MB
pdf Договор29.01.2018 14:14 5 MB
pdf Обявление за приключен договор за обществена поръчка03.04.2019 17:22 1 MB