119 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 7/2/18 8:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201802119
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“
Описание: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“; Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“. Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство.Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техническата спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект по обособена позиция е подробно описана и регламентирана в Поканата за участие в процедурата, публикувана в "Профила на купувача" на Община Берковица.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0004
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=354066
Прогнозна стойност: 361789 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/18 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 095389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение07.02.2018 12:32 3 MB
pdf Покана ОП 107.02.2018 12:33 19 MB
pdf Покана ОП 207.02.2018 12:33 20 MB
pdf Техническа спецификация ОП 107.02.2018 12:34 15 MB
pdf Техническа спецификация ОП 207.02.2018 12:35 15 MB
doc Образци и договор07.02.2018 12:37 498 kB
pdf Регистационна форма за предварителен контрол07.02.2018 12:37 412 kB
doc Техническа документация ОП 107.02.2018 12:38 22 kB
doc Техническа документация ОП 207.02.2018 12:39 22 kB
pdf Протокол 106.03.2018 14:34 3 MB
pdf Протокол 206.03.2018 14:34 5 MB
pdf Протокол 306.03.2018 14:35 5 MB
pdf Протокол 406.03.2018 14:36 3 MB
pdf Доклад06.03.2018 14:36 13 MB
pdf Решение ОП 106.03.2018 14:37 2 MB
pdf Решение ОП 206.03.2018 14:38 1 MB
pdf Договор ОП 112.04.2018 11:42 10 MB
doc Приложения към Договор ОП 112.04.2018 11:43 22 kB
pdf Договор ОП 212.04.2018 11:44 10 MB
doc Приложения към Договор ОП 212.04.2018 11:44 22 kB
pdf Обявление за възложена поръчка12.04.2018 11:45 4 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП113.05.2019 15:31 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП213.05.2019 15:31 1 MB