120 Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“, договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г., финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дата и час на публикуване: 9/3/18 11:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803120
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ в рамките на проект "Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“, договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г., финансиран по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Описание: В предмета на обществената поръчка се извършва упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ в рамките на проект "Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“ с обекти и подобекти, както следва: 1.Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица с подобекти:№1:пътMON 2008-I-81-Бързия-III-812,Участък от км 0+000.00 до км 1+842.97;№ 2:пътMON1091 с.Слатина-граница община Вършец,участък от км 3+900 до км 5+600;№3:пътMON1012/II-81,Берковица-Благово/Боровци/-III-815 от км: 0+000 до км: 1+870;№4:пътMON2002 ул.Котеновско шосе-разклон за язовир, от км 0+000 до км 3+515“;№5:пътMON1013 III-815-Гаганица-Котеновци-Черешовица, участък от км 0+000 до км 4+790, съгласно Разрешение за строеж № 50 от 29.12.2016 г. и 2.Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица: Път MON1001 - участък в гр. Берковица по ул. "Бук" от км 3+260 до км 3+845.19, съгласно Разрешение за строеж № 5 от 22.02.2017 г. Предмета на посочената обществена поръчка обхваща дейности по упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР по рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища в това число изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за съответния обект/подобект. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на чл.166, ал. 1, т .1, чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 и др. от ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове. Дейности по упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР: Законосъобразно започване на строежа; Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; Недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; - Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж; - Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); - Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; - Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; -да изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по реда на Наредба №5/2006г. Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти и други дейности и резултати подробно описани в Техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0005
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=354967
Прогнозна стойност: 106676.73 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/4/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 095389116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура09.03.2018 13:46 3 MB
pdf Обявление за поръчка09.03.2018 13:46 5 MB
pdf Документация за участие09.03.2018 15:04 19 MB
doc Техническа спецификация09.03.2018 15:53 22 kB
doc Опис-образец 109.03.2018 16:07 101 kB
doc ЕЕДОП-образец 2 в "Word" формат09.03.2018 16:09 233 kB
pdf ЕЕДОП-образец 2 в "PDF" формат09.03.2018 16:10 92 kB
zip ЕЕДОП-образец 2 в "PDF" и "HML" формат09.03.2018 16:50 94 kB
doc Предложение за изпълнение-образец 309.03.2018 16:35 98 kB
doc Условия на договор-образец 409.03.2018 16:36 75 kB
doc Валидност оферта-образец 509.03.2018 16:37 75 kB
doc Осигуровки-образец 609.03.2018 16:37 75 kB
doc Ценово предложение-образец 709.03.2018 16:38 86 kB
pdf Проект на Договор09.03.2018 17:06 12 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол09.03.2018 17:15 823 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация15.03.2018 9:31 2 MB
pdf Писмено разяснение по чл. 180, ал. 1 от ЗОП15.03.2018 16:54 577 kB
pdf Протокол 122.05.2018 15:19 Генкова 11 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП20.06.2018 13:41 385 kB
pdf Протокол № 210.07.2018 16:43 8 MB
pdf Протокол № 310.07.2018 16:44 2 MB
pdf Решение10.07.2018 16:53 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка09.11.2018 15:48 3 MB
pdf Договор09.11.2018 15:48 12 MB
pdf Приложение № 109.11.2018 15:49 5 MB
pdf Приложение № 209.11.2018 15:49 9 MB
pdf Приложение № 309.11.2018 15:50 680 kB
pdf Приложение № 409.11.2018 15:50 442 kB
pdf Приложение № 509.11.2018 15:51 228 kB