123 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и № РД-02-37-159/13.12.2017 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позиции

Дата и час на публикуване: 29/3/18 8:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201803123
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и № РД-02-37-159/13.12.2017 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позиции
Описание: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за проект № BG16RFOP001-5.001-0028 „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и № РД-02-37-159/13.12.2017 г., по приоритетна ос 5 „Регионална, социална инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Мебелировка“; Обособена позиция № 2 – „Специализирано оборудване“; Обособена позиция № 3 – „Компютърно, телевизионно, аудиовизуално оборудване и принадлежности, електродомакински уреди“; Обособена позиция № 4 – „Спортно обзавеждане/оборудване и играчки“. В рамките на проекта следва да се достави оборудване/обзавеждане, необходими за изпълнение на дейност по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица“, с бенефициент Община Берковица. Доставките по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническите спецификации по отделните обособени позиции, неразделна част от настоящата Обява.
Номер на преписка в АОП: 9074407
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074407
Прогнозна стойност: 63501.93 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/4/18 10:30 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова Цветанова – Директор Дирекция „ИСТСУИП“ в ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116