126 „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”

Дата и час на публикуване: 27/4/18 1:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804126
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на доставка на 1 брой нов специализиран автомобил – мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване - площади, паркове, алеи, между блокови пространства, градини, тротоари и осъществяване на сервизно обслужване презопределения в техническата спецификация гаранционен срок. Специализираният автомобил, следва да отговаря на минималните условия, поставени от възложителя в техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0010
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=356710
Прогнозна стойност: 120000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/18 11:00 am
Лице за контакт: Митослав Тонов - директор на дирекция "ИРЗГЕОП" ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 0953 89124