129 „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица.“

Обявление за възложена поръчка 27.08.2018 15:50
Договор 27.08.2018 16:50
Приложение № 1 към Договор 27.08.2018 16:50
Приложение № 2 към Договор 27.08.2018 16:51
Приложение № 3 към Договор 27.08.2018 16:51
Приложение № 4 към Договор 27.08.2018 16:51
Приложение № 6 към Договор 27.08.2018 16:51

Дата и час на публикуване: 14/6/18 9:49 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806129
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: "Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица."
Описание: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев - гр.Берковица." Предметът на поръчката включва: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ за преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения в северното крило на сграда за детско заведение-V детска градина, ж.к.Изгрев, гр.Берковица за изграждане на Дневен център за деца с увреждания, монтаж на асансьор, изграждане на рампа и благоустрояване на част от дворното пространство в кв.I, УПИ II, поземлен имот с идентификатор 03928.513.289 гр. Берковица в съответствие със ЗУТ и Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изпълнение на СМР, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията. Пълното описание на поръчката се съдържа в техническата спецификация, техническото задание за проектиране, заснемане на част от сградата, предназначена за изграждане на ДЦДУ, обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=358182
Прогнозна стойност: 277256.4 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116