130 „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 – Берковица“

Дата и час на публикуване: 2/7/18 12:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807130
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 - Берковица“
Описание: „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 - Берковица.“ Предмета на поръчката включва Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинско изделие /специализирана апаратура и принадлежности/ за нуждите на Медицински център 1 - Берковица, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделието, съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Номер на преписка в АОП: 9077977
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077977
Прогнозна стойност: 33333.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 16/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/7/18 10:30 am
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт при ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89128