136 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 2/8/18 1:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808136
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обектите по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. "Берковица" по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изпълнителят ще осъществява авторски надзор по смисъла на чл. 162, ал. 2 във връзка с чл.160, ал.1 от ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0016
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=359979
Прогнозна стойност: 16812.75 лв.
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура02.08.2018 16:40 3 MB
pdf Техническа спецификация02.08.2018 16:40 4 MB
pdf Проект на Договор02.08.2018 16:41 8 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол02.08.2018 16:42 371 kB
pdf Обявление за възложена поръчка30.10.2018 11:00 3 MB
pdf Договор30.10.2018 11:01 8 MB
pdf Приложение № 130.10.2018 11:01 4 MB
pdf Обявление за приключен договор07.10.2021 16:23 Мария Винарова 305 kB