138 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. „Тузлата“ от ОТ49 до ОТ52 и ул. „Здравец“ от ОТ41 до ОТ49, общ. Берковица по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 3/8/18 1:25 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201808138
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52 и ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, общ. Берковица по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52 и ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, общ.Берковица по проект №12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г.“ Проект №12/07/2/0/00508 с наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. Берковица" се изпълнява от община Берковица по ДБФП №12/07/2/0/00508 от 14.06.2018 г. с ДФЗ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Номер на преписка в АОП: 9079264
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079264
Прогнозна стойност: 257706.32 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/8/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява03.08.2018 15:52 8 MB
pdf Допълнителна информация към обява03.08.2018 15:53 4 MB
pdf Техническа спецификация03.08.2018 15:54 2 MB
doc Инвестиционни проекти03.08.2018 15:55 22 kB
pdf Методика за оценка03.08.2018 15:55 5 MB
doc Образци03.08.2018 16:23 369 kB
xls КСС - Приложение към образци03.08.2018 16:24 37 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат03.08.2018 16:25 88 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат03.08.2018 16:26 91 kB
pdf Проект на Договор03.08.2018 15:57 3 MB
pdf Информация за публикувана обява03.08.2018 16:42 996 kB
pdf Протокол № 112.09.2018 18:15 12 MB
pdf Протокол № 227.09.2018 17:03 2 MB
pdf Договор17.10.2018 14:48 16 MB
pdf Приложение № 117.10.2018 14:49 2 MB
pdf Приложение № 217.10.2018 14:49 6 MB
pdf Приложение № 317.10.2018 14:49 5 MB
pdf Приложение № 417.10.2018 14:49 523 kB
pdf Приложение № 517.10.2018 14:50 1 MB
pdf Приложение № 617.10.2018 14:58 2 MB