158 „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията.“

Дата и час на публикуване: 1/2/19 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201902158
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията.“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Строителството на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията е основна дейност по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“, съфинансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ От избрания изпълнител ще се изисква да извърши всички дейности, свързани със строително-монтажните дейности, изграждане на съпътсваща инфраструктура и доставка на технологично оборудване за компостиращата инсталация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0002
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=365857
Прогнозна стойност: 1810278.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/3/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116