166 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион “ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 . (II-част)

Дата и час на публикуване: 5/4/19 2:14 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904166
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020. (II-част)
Описание: Изработване на информационни, рекламни материали: информационна табела, външен банер и вътрешен банер по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион„ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Предвижда изпълнението на следните поддейности: поддейност № 1: Изработване и монтиране на информационна табела - 1 бр.; поддейност № 2: Изработване на външен банер - 1 бр.; поддейност № 3: Изработване на вътрешен банер - 1 бр.
Номер на преписка в АОП: 9087239
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087239
Прогнозна стойност: 293.37 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Людмила Филипова - вътрешен одитор при Общинска администрация - Берковица и Ръководител на проекта
Телефон за контакт: 08953 89102