160 „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“

Дата и час на публикуване: 14/3/19 8:34 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201903160
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Строителството на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията е основна дейност по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец“, съфинансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0004
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=367424
Прогнозна стойност: 1810278.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/4/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура18.03.2019 12:54 3 MB
pdf Обявление за поръчка18.03.2019 12:54 5 MB
pdf Документация за участие18.03.2019 12:55 3 MB
doc Образци18.03.2019 12:56 393 kB
xls Приложение_6 118.03.2019 12:56 214 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат18.03.2019 12:57 93 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат18.03.2019 12:58 94 kB
pdf Методика за оценка на офертата18.03.2019 13:00 3 MB
pdf Проект за Договор18.03.2019 13:01 9 MB
pdf Техническа спецификация18.03.2019 13:02 7 MB
doc Работни проекти18.03.2019 13:03 26 kB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол18.03.2019 13:04 352 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП25.03.2019 16:45 749 kB
pdf Писмено разяснение № 2 по чл. 33, ал.2 от ЗОП01.04.2019 18:11 1 MB
pdf Писмено разяснение № 3 по чл. 33, ал. 2 от ЗОП04.04.2019 17:30 771 kB
pdf Писмено разяснение № 4 по чл. 33, ал. 2 от ЗОП05.04.2019 15:10 575 kB
pdf Протокол № 129.05.2019 16:31 4 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП05.07.2019 11:17 646 kB
pdf Протокол №207.08.2019 14:15 2 MB
pdf Протокол №307.08.2019 14:15 1 MB
pdf Доклад07.08.2019 14:16 3 MB
pdf Решение07.08.2019 14:16 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка28.10.2019 11:05 2 MB