163 „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион “ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 .

Дата и час на публикуване: 2/4/19 4:22 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201904163
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 .
Описание: Изработване на печатни информационни материали (плакати, дипляни, бележници, папки и брошури), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020„ Предвижда изпълнението на следните дейности: Дейност № 1: Изработване на плакати - 100 бр. Дейност № 2: Изработване на дипляни - 300 бр. Дейност № 3: Изработване на бележници -200 бр. Дейност № 4: Изработване на папки - 300 бр. Дейност № 5: Изработване на брошури - 300 бр. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация.
Номер на преписка в АОП: 9087162
Линк към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087162
Прогнозна стойност: 2215 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/4/19 11:00 am
Лице за контакт: Людмила Филипова - вътрешен одитор при Общинска администрация - Берковица и Ръководител на проекта
Телефон за контакт: 08953 89102