173 „Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 10/5/19 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1905173
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: „Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г.” Обособена позиция №2 "Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2019 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2019 г. ” Обособена позиция №2 "Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2019 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ Преди започване на строително ремонтните работи ще бъдат направени обходи с представители на Община Берковица и Изпълнителя, като на място ще бъдат уточнени кои участъци ще бъдат ремонтирани и какви видове работи ще се изпълнят. Всички видове строително-монтажни работи/строително-ремонтни работи ще се извършат при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции, както и при спазване разпоредбите на европейското и национално законодателство.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0007
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=368893
Прогнозна стойност: 108345.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/6/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/6/19 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура13.05.2019 10:56 2 MB
pdf Обявление за поръчка13.05.2019 10:56 4 MB
pdf Документация за участие14.05.2019 10:44 16 MB
pdf Техническа спецификация ОП 114.05.2019 10:46 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 214.05.2019 10:46 3 MB
pdf Методика14.05.2019 10:46 784 kB
pdf Проект на договор14.05.2019 10:58 5 MB
zip ЕЕДОП в електронен вид14.05.2019 10:58 83 kB
doc Образци14.05.2019 10:58 338 kB
xls КСС образец №5.n.n. по обособени позиции14.05.2019 10:58 48 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП20.06.2019 17:07 562 kB
pdf Протокол № 126.06.2019 17:09 4 MB
pdf Протокол №226.06.2019 17:12 2 MB
pdf Доклад26.06.2019 17:13 1 MB
pdf Решение26.06.2019 17:13 920 kB
pdf Обявление за възложена поръчка02.09.2019 11:36 4 MB
pdf Договор ОП102.09.2019 11:36 6 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП102.09.2019 11:36 4 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП102.09.2019 11:39 2 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП102.09.2019 11:39 1 MB
pdf Договор ОП202.09.2019 11:40 6 MB
pdf Приложение №1 към договор ОП202.09.2019 11:40 3 MB
pdf Приложение №2 към договор ОП202.09.2019 11:40 2 MB
pdf Приложение №3 към договор ОП202.09.2019 11:40 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП206.12.2019 14:34 1 MB
pdf Обявление за приключен договор ОП120.12.2019 15:11 1 MB