243. „Изработване на съвместно Проучване на заболеваемостта и Наръчник за здравословен живот по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“

Дата и час на публикуване: 30/3/20 3:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003243
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изработване на съвместно Проучване на заболеваемостта и Наръчник за здравословен живот по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020.„ Основната цел на обществената поръчка е да се осигури задълбочаването на сътрудничеството в сферата на здравните услуги между общините Берковица и Бъйлещ, чрез което да се осигури по-надежна информация за заболеваемостта в трансграничния регион и да се предоставят по-добри здравни грижи на населението. Специфични нейни цели са: Обединяване на капацитета за стратегическо планиране и екпертния опит от двете страни на границата за намиране на най-добрите решения за подобряване на здравните грижи в района на Берковица и Бъйлещ. Набавяне на надлежна и съвременна информация за най-честите заболявания в региона с цел изработване на общи политики и предприемане на съвместни действия за оказване на по-качествени по-ефективни медицински услуги в двете общини. Разпространяване на информация за ограничаване на вредни навици в обществото в трансграничния регион, които причиняват най-разпространените болести, както и практически съвети за налагане на здравословни практики, които да подобрят здравния статус на населението.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0019
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380038
Прогнозна стойност: 82500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура30.03.2020 16:22 2 MB
pdf Обявление за поръчка30.03.2020 16:22 3 MB
pdf Документация за участие30.03.2020 16:22 12 MB
pdf Техническа спецификация30.03.2020 16:22 4 MB
pdf Методика за оценка30.03.2020 16:22 3 MB
doc Образци30.03.2020 16:23 489 kB
zip ЕЕДОП30.03.2020 16:23 93 kB
pdf Проект на договор30.03.2020 16:24 6 MB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация13.04.2020 17:37 259 kB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП05.05.2020 12:53 66 kB
pdf Решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация12.05.2020 16:56 252 kB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП13.05.2020 10:56 413 kB
pdf Протокол № 101.07.2020 16:40 4 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП06.08.2020 17:33 387 kB
pdf Протокол №207.10.2021 15:41 Мария Винарова 1 MB
pdf Протокол №307.10.2021 15:41 Мария Винарова 317 kB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП07.10.2021 15:41 Мария Винарова 2 MB
pdf Решение №ОП-3-152 от 14.08.2020г.07.10.2021 15:41 Мария Винарова 309 kB
pdf Обявление за възложена поръчка07.10.2021 15:41 Мария Винарова 504 kB
pdf Договор ОП-3-16407.10.2021 15:41 Мария Винарова 959 kB
pdf Приложение 1 Техническа спецификация за изпълнение на поръчката07.10.2021 15:41 Мария Винарова 637 kB
pdf Приложение 2 Техническо предложение на изпълнителя07.10.2021 15:41 Мария Винарова 565 kB
pdf Приложение 3 Ценово предложение на изпълнител07.10.2021 15:41 Мария Винарова 87 kB
pdf Обявление за приключване на договор07.10.2021 15:41 Мария Винарова 323 kB