241. „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци в Община Берковица и Община Вършец, на съпътстваща, техническа и довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M10P002-2.005-0008.”

Дата и час на публикуване: 23/3/20 1:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003241
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци в Община Берковица и Община Вършец, на съпътстваща, техническа и довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M10P002-2.005-0008.”
Описание: Предметът на поръчката включва следните логически обвързани и последователни задачи: Подготвителни работи и временно строителство, строително-монтажни работи съобразно одобрения работен проект, вкл. СМР свързани с изграждането на съпътстваща техническа и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на технологично оборудване за инсталацията и предаване на обекта на Възложителя (вкл. дейностите по чл. 175 и 176 от ЗУТ)
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0018
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379684
Прогнозна стойност: 1802659.1 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953 89102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение23.03.2020 16:27 374 kB
pdf Обявление23.03.2020 16:28 976 kB
pdf Документация23.03.2020 16:29 3 MB
pdf Методика за оценка23.03.2020 16:29 705 kB
docx Образци23.03.2020 16:30 145 kB
xlsx КСС23.03.2020 16:30 86 kB
zip ЕЕДОП23.03.2020 16:31 95 kB
pdf Техническа спесификация23.03.2020 16:33 2 MB
pdf Проект на договор23.03.2020 16:35 346 kB
doc Работни проекти23.03.2020 16:36 26 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация13.04.2020 17:39 274 kB
pdf Протокол №128.05.2020 16:12 544 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП09.06.2020 17:00 63 kB
pdf Протокол №206.07.2020 16:35 2 MB
pdf Протокол №306.07.2020 16:35 593 kB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП06.07.2020 16:35 706 kB
pdf Решение ОП-3-139 от 06.07.2020г.06.07.2020 16:35 307 kB
pdf Обявление за възложена поръчка05.08.2020 16:29 523 kB
pdf Договор ОП-3-150 от 04.08.2020г.05.08.2020 16:30 2 MB
pdf Приложение №105.08.2020 16:30 2 MB
pdf Приложение №205.08.2020 16:30 497 kB
pdf Приложение №305.08.2020 16:30 362 kB
pdf Обявление за изпълнен договор29.02.2024 16:20 Мария Винарова 322 kB