199 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 25/9/19 10:23 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909199
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна услуга” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Краен срок за подаване на оферти: 1/10/19 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953 89144

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана25.09.2019 10:28 1 MB
pdf Техническа спецификация25.09.2019 10:28 532 kB
zip Образци25.09.2019 10:28 199 kB
pdf Протокол №102.10.2019 15:52 925 kB
pdf Решение02.10.2019 15:52 908 kB
pdf Офетра с вх. №ОМД-66-00-14-9 от 26.09.2019 г.02.10.2019 15:52 2 MB
pdf Офетра с вх. №ОМД-66-00-14-10 от 30.09.2019 г.02.10.2019 15:52 2 MB