198 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 18/9/19 3:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201909198
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на помещения съобразно нуждите за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на помещения съобразно нуждите за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Краен срок за подаване на оферти: 25/9/19 5:00 pm
Лице за контакт: Галя Николова - гл. спец. "Култура и младежки дейности"
Телефон за контакт: 0953 89144

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана18.09.2019 15:38 1 MB
pdf Техническа спецификация18.09.2019 15:38 899 kB
zip Образци18.09.2019 15:38 212 kB
pdf Протокол №127.09.2019 16:12 970 kB
pdf Решение27.09.2019 16:12 1 000 kB
pdf Оферта с вх. №ОМД-66-00-14-3 от 24.09.2019 г.27.09.2019 16:12 2 MB
pdf Оферта с вх. №ОМД-66-00-14-4 от 24.09.2019 г.27.09.2019 16:12 2 MB