194 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 21/8/19 8:38 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908194
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"
Описание: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции" Обособена позиция №1„Снегопочистване и зимно поддържане на 68.8 км (439,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2019-2020 г.”, Обособена позиция №2„Зимно подържане и снегопочистване на 57.05 км общински пътища и 31.5 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2019-2020 г.” Обособена позиция №3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път MON- 1001, участък гр. Берковица-х. „Ком” за сезон 2019-2020 г.”
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0016
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=372563
Прогнозна стойност: 193563.55 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 11/9/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/9/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура21.08.2019 13:32 2 MB
pdf Обявление за поръчка21.08.2019 13:33 7 MB
pdf Документация за участие21.08.2019 13:34 16 MB
pdf Техническа спецификация за ОП121.08.2019 13:34 3 MB
pdf Техническа спецификация за ОП221.08.2019 13:35 3 MB
pdf Техническа спецификация за ОП321.08.2019 13:35 3 MB
pdf Методика21.08.2019 13:38 1 MB
doc Образци21.08.2019 13:35 264 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" форамат21.08.2019 13:36 83 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат21.08.2019 13:37 85 kB
pdf Проект на договор21.08.2019 13:37 6 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП12.09.2019 15:38 402 kB
pdf Протокол №125.09.2019 11:23 3 MB
pdf Протокол №225.09.2019 11:23 2 MB
pdf Протокол 181, ал. 4 от ЗОП25.09.2019 11:23 5 MB
pdf Решение25.09.2019 11:23 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка30.10.2019 12:51 4 MB
pdf Договор ОП130.10.2019 12:51 6 MB
zip Приложения към Договор ОП130.10.2019 12:51 7 MB
pdf Договор ОП230.10.2019 12:51 6 MB
zip Приложения към Договор ОП230.10.2019 12:51 8 MB
pdf Договор ОП330.10.2019 12:51 6 MB
zip Приложения към Договор ОП330.10.2019 12:51 7 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП109.07.2020 16:57 297 kB
pdf Обявление за приключване на договор на обществена поръчка ОП209.07.2020 16:57 270 kB
pdf Обявление за приключване на договор на обществена поръчка ОП309.07.2020 16:57 275 kB