193 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 19/8/19 4:20 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908193
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности по отстраняване на възникнали скрити недостатъци и проявили се дефекти след изпълнение на СМР за сграда на СС „Еделвайс“, находяща се на адрес: гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13 по договор за инженеринг № BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-04 и Рег.№ 350 от 16.11.2017 г., сключен между община Берковица и „Инфракънстракшън“ ЕАД във връзка с изпълнен проект BG16RFOP001-2.001-0184-С02 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по ОПРР 2014-2020г.
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности по отстраняване на възникнали скрити недостатъци и проявили се дефекти след изпълнение на СМР за сграда на СС „Еделвайс“, находяща се на адрес: гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13 по договор за инженеринг № BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-04 и Рег.№ 350 от 16.11.2017 г., сключен между община Берковица и „Инфракънстракшън“ ЕАД във връзка с изпълнен проект BG16RFOP001-2.001-0184-С02 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по ОПРР 2014-2020г.
Краен срок за подаване на оферти: 28/8/19 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана19.08.2019 17:04 2 MB
pdf Техническа спецификация19.08.2019 17:05 1 MB
doc Образци19.08.2019 17:05 100 kB
xls Приложение №4.119.08.2019 17:05 38 kB
pdf Протокол №124.09.2019 16:55 1 MB
pdf Решение24.09.2019 16:55 1 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-47-1 от 27.08.2019 г.24.09.2019 16:55 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-47-2 от 28.08.2019 г.24.09.2019 16:55 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-47-3 от 28.08.2019 г.24.09.2019 16:55 2 MB