191 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 5/8/19 2:47 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201908191
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г. „ Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=371977
Прогнозна стойност: 6620 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/8/19 11:00 am
Лице за контакт: Паулина Харалампиева – Мл. експерт „Европейско финансиране, програми и проекти“
Телефон за контакт: 0953 89128

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура05.08.2019 17:06 3 MB
pdf Обявление за поръчка05.08.2019 17:06 4 MB
pdf Документация за участие05.08.2019 17:25 19 MB
pdf Техническа спецификация05.08.2019 17:25 7 MB
doc Образци05.08.2019 17:31 425 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат05.08.2019 17:32 83 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат05.08.2019 17:33 85 kB
pdf Проект на договор05.08.2019 17:34 11 MB
pdf Съобщение по чл.57 ал. 303.09.2019 10:26 379 kB
pdf Протокол №119.09.2019 16:45 3 MB
pdf Протокол №219.09.2019 16:45 5 MB
pdf Протокол №319.09.2019 16:45 2 MB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП19.09.2019 16:45 9 MB
pdf Решение19.09.2019 16:45 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка05.11.2019 12:33 3 MB
pdf Договор05.11.2019 12:33 11 MB
pdf Приложение №105.11.2019 12:33 7 MB
pdf Приложение №205.11.2019 12:33 3 MB
pdf Приложение №305.11.2019 12:33 749 kB
pdf Обявление за изпълнен договор10.05.2022 12:50 Мария Винарова 264 kB