184 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27/6/19 8:58 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906184
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на дейността консултантски услуги по управление на проект при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП в изпълнение на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр.Берковица, Община Берковица“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0082-C01 от 09.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г."
Краен срок за подаване на оферти: 8/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана27.06.2019 9:49 2 MB
pdf Техническа спецификация27.06.2019 9:49 3 MB
doc Образци27.06.2019 9:50 113 kB
pdf Протокол №112.07.2019 14:38 806 kB
pdf Решение12.07.2019 14:38 893 kB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00- 37(1) от 08.07.2019 г.12.07.2019 14:39 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-37(2) от 08.07.2019 г.12.07.2019 14:39 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-37(3) от 08.07.2019 г.12.07.2019 14:40 2 MB