183 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 26/6/19 4:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906183
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. „
Описание: На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП в изпълнение на проект: № BG06RDNP001-7.007-0082 с наименование: „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. „,
Краен срок за подаване на оферти: 5/7/19 12:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана26.06.2019 17:02 2 MB
pdf Техническа спецификация26.06.2019 17:02 7 MB
doc Образци26.06.2019 17:03 110 kB
xls КСС-Приложение 4.1.26.06.2019 17:03 44 kB
pdf Протокол №112.07.2019 14:30 820 kB
pdf Решение12.07.2019 14:30 906 kB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-36-1 от 05.07.2019 г.12.07.2019 14:30 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-36-2 от 05.07.2019 г.12.07.2019 14:31 2 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-36-3 от 05.07.2019 г.12.07.2019 14:31 2 MB