242. Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 23/3/20 1:33 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003242
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Обособена позиция № 2: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: • Обособена позиция № 1: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ • Обособена позиция № 2: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за изпълнението на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти за следните обекти: Обект 1: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и Обект 2: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Прогнозна стойност: 202702.81 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт ЕФПП
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява23.03.2020 17:03 684 kB
pdf Документация23.03.2020 17:04 2 MB
pdf Техническа спецификация23.03.2020 17:07 12 MB
zip Образци23.03.2020 17:07 155 kB
pdf Проект на договор23.03.2020 17:08 601 kB
pdf Информация за публикувана обява23.03.2020 17:10 144 kB
doc Техническа документация ОП 123.03.2020 17:22 22 kB
pdf Протокол №112.05.2020 16:37 2 MB
pdf Договор ОП126.05.2020 15:13 2 MB
doc Техническа документация ОП 223.03.2020 17:23 22 kB
pdf Приложение №1 към Договор ОП126.05.2020 15:14 2 MB
pdf Приложение №2 към Договор ОП126.05.2020 15:15 323 kB
pdf Приложение №3 към Договор ОП126.05.2020 15:15 218 kB
pdf Договор ОП226.05.2020 15:16 2 MB
pdf Приложение №1 към Договор ОП226.05.2020 15:17 2 MB
pdf Приложение №2 към Договор ОП226.05.2020 15:17 329 kB
pdf Приложение №3 към Договор ОП226.05.2020 15:18 225 kB
pdf Анекс №1 по договор №ОП-3-106 от 22.05.20г.02.09.2021 20:44 187 kB
pdf Допълнително споразумение ОП-3-17507.10.2021 15:34 Мария Винарова 119 kB