182 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 26/6/19 2:51 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906182
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.”
Описание: Покана за пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.”
Краен срок за подаване на оферти: 4/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана26.06.2019 16:06 2 MB
pdf Техническа спецификация26.06.2019 16:06 6 MB
doc Образци26.06.2019 16:06 112 kB
pdf Протокол № 123.07.2019 14:38 779 kB
pdf Решение23.07.2019 14:38 855 kB
pdf Оферта с вх. №ОП-94-00-72-1 от 04.07.2019 г.23.07.2019 14:38 4 MB
pdf Оферта с вх. №ОП-94-00-72-2 от 04.07.2019 г.23.07.2019 14:39 6 MB
pdf Оферта с вх. №ОП-94-00-72-3 от 04.07.2019 г.23.07.2019 14:39 5 MB