178 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2″

Дата и час на публикуване: 10/6/19 4:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906178
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2"
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор при извършването на строително- монтажни работи (СМР) на обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2", който се изпълнява по проект № BG16RFOP001-2.002-0043 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0011
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=369865
Прогнозна стойност: 2750 лв.
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура10.06.2019 18:01 3 MB
pdf Техническа спецификация10.06.2019 18:02 5 MB
pdf Проект на Договор10.06.2019 18:02 7 MB
pdf Обявление за възложена поръчка10.07.2019 13:37 3 MB
pdf Договор10.07.2019 13:38 7 MB
pdf Приложение към договор10.07.2019 13:38 5 MB