240. „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 19/3/20 12:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003240
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Настоящата обществена поръчка е във връзка с изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ е по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмета на поръчката включва упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР на 2 бр. обекти във връзка с изпълнение на проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Изпълнението на настоящата поръчка е дейност по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG06RDNP001-7.008-0047-С01/03.12.2019 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. Обектите на строителството са както следва: Обект 1: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и Обект 2: “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0017
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379399
Прогнозна стойност: 3777.68 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 9/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи:

pdfПротокол № 1   22.04.2020 14:16

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура19.03.2020 14:14 513 kB
pdf Обявление за поръчка19.03.2020 14:15 779 kB
pdf Документация за участие19.03.2020 14:15 2 MB
pdf Техническа спецификация19.03.2020 14:16 1 MB
doc Образци19.03.2020 14:16 437 kB
zip ЕЕДОП19.03.2020 14:16 91 kB
pdf Проект на договор19.03.2020 14:16 615 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 328.04.2020 13:15 406 kB
pdf Протокол № 208.05.2020 14:46 2 MB
pdf Протокол № 308.05.2020 14:46 988 kB
pdf Протокол по чл. 18108.05.2020 14:47 4 MB
pdf Решение № ОП-3-094 от 08.05.2020 г08.05.2020 14:47 781 kB
pdf Обявление за възложена поръчка04.06.2020 15:24 596 kB
pdf Договор ОП-3-117 от 03.06.2020 г.04.06.2020 15:27 2 MB
pdf Приложение №104.06.2020 15:29 1 MB
pdf Приложение №204.06.2020 15:32 3 MB
pdf Приложение №304.06.2020 15:33 355 kB
pdf Обявление за изменение на договор18.05.2022 13:22 Мария Винарова 400 kB
pdf Анекс №1 към Договор №ОП-3-117 от 03.06.2020г.18.05.2022 13:22 Мария Винарова 253 kB
pdf Обявление за приключване на договор23.06.2022 13:52 Мария Винарова 345 kB