236. “Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца” по шест обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 5/3/20 4:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003236
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: “Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца” по шест обособени позиции."
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца по шест обособени позиции”.Обособена позиция №1 - “Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция №2 - “Различни хранителни продукти"; Обособена позиция №3 - “Месо и месни продукти”; Обособена позиция №4 - “Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция №5 - “Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция №6 - “Зеленчукови и плодови консерви”.Прогнозната стойност по Обособена позиция № 1 е 35 469.85 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 2 е 78 605.24 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 3 е 60 419.48 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 4 е 28 475.19 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 5 е 75 429.67 лв. без включен ДДС; Прогнозната стойност по Обособена позиция № 6 е 20 131.06 лв. без включен ДДС; Обособени позиции №№ 4 и 6 ще бъдат възложени по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП. Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на обособените позици, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общатата прогнозна стойност на поръчката. За обособени позиции №№ 4 и 6 са изпълнени и двете условия – индивидуалната прогнозна стойност на всяка от посочените обособени позици не надхвърля 156 464 лв. и общата прогнозна стойност на обособените позиции №№ 4 и 6 не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на настоящата поръчка.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0014
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378750
Прогнозна стойност: 249924.24 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 0953 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура09.03.2020 10:56 384 kB
pdf Обявление за поръчка09.03.2020 10:57 1 MB
pdf Документация за участие10.03.2020 10:56 635 kB
pdf Техническа спецификация10.03.2020 10:56 678 kB
doc Образци10.03.2020 10:57 296 kB
zip ЕЕДОП10.03.2020 10:58 90 kB
pdf Проект на договор10.03.2020 10:59 594 kB
xls Ценоразпис10.03.2020 13:25 94 kB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол10.03.2020 13:31 41 kB
pdf САПИ валидно към 02.03.2020 г.18.03.2020 16:37 539 kB
pdf Обявление за възложена поръчка по ОП 4 и ОП 615.04.2020 15:12 706 kB
pdf Договор ОП 415.04.2020 15:13 1 MB
pdf Приложение към договор ОП 415.04.2020 15:13 397 kB
pdf Договор ОП 615.04.2020 15:15 1 MB
pdf Приложение към договор ОП 615.04.2020 15:15 476 kB
pdf Протокол №130.04.2020 14:37 3 MB
pdf Доклад30.04.2020 14:37 3 MB
pdf Решение30.04.2020 14:38 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка ОП1, ОП2, ОП3, ОП509.07.2020 15:32 1 MB
pdf Договор ОП109.07.2020 15:32 1 MB
pdf Приложение №1 към ОП109.07.2020 15:33 322 kB
pdf Приложение №2 към ОП109.07.2020 15:33 107 kB
pdf Приложение №3 към ОП109.07.2020 15:34 183 kB
pdf Договор ОП209.07.2020 15:36 1 MB
pdf Приложение №1 към ОП209.07.2020 15:36 605 kB
pdf Приложение №2 към ОП209.07.2020 15:36 114 kB
pdf Приложение №3 към ОП209.07.2020 15:36 332 kB
pdf Договор ОП309.07.2020 15:37 1 MB
pdf Приложение №1 към ОП309.07.2020 15:37 582 kB
pdf Приложение №2 към ОП309.07.2020 15:37 112 kB
pdf Приложение №3 към ОП309.07.2020 15:37 175 kB
pdf Договор ОП509.07.2020 15:38 1 MB
pdf Приложение №1 към ОП509.07.2020 15:38 588 kB
pdf Приложение №2 към ОП509.07.2020 15:43 113 kB
pdf Приложение №3 към ОП509.07.2020 15:43 152 kB
pdf Обявление за изпълнен договор ОП120.09.2021 18:54 Мария Винарова 260 kB
pdf Обявление за изпълнен договор ОП220.09.2021 18:54 Мария Винарова 276 kB
pdf Обявление за изпълнен договор ОП320.09.2021 18:54 Мария Винарова 268 kB
pdf Обявление за изпълнен договор ОП520.09.2021 18:54 Мария Винарова 260 kB
pdf Обявление за приключил договор ОП407.10.2021 15:00 Мария Винарова 279 kB
pdf Обявление за приключил договор ОП607.10.2021 15:00 Мария Винарова 284 kB