211 Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. Берковица

Дата и час на публикуване: 27/12/19 3:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201912211
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. Берковица
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва подмяна на водопровода по улица „Добруджа“ в гр. Берковица и реконструкция на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, изграждане на нова пътна конструкция с цел осигуряване условия за безопасност на движението и повишаване носимоспособността, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на улиците.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0020
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377137
Прогнозна стойност: 590896.05 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 17/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 08953 89215

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура27.12.2019 16:03 2 MB
pdf Обявление за поръчка27.12.2019 16:03 4 MB
pdf Документация за участие27.12.2019 16:03 18 MB
pdf Методика за определяне на оценка27.12.2019 16:03 1 MB
pdf Техническа спецификация27.12.2019 16:03 6 MB
xls КСС-Приложение №527.12.2019 16:03 40 kB
pdf Проект на договор27.12.2019 16:03 11 MB
zip Образци27.12.2019 16:03 206 kB
zip ЕЕДОП27.12.2019 16:54 88 kB
doc Работен проект07.01.2020 17:57 22 kB
pdf Протокол №110.02.2020 15:29 4 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП11.03.2020 16:30 449 kB
pdf Протокол №203.04.2020 16:34 3 MB
pdf Протокол №303.04.2020 16:34 2 MB
pdf Решение03.04.2020 16:34 2 MB
pdf Договор ОП-3-09327.05.2020 14:35 11 MB
pdf Прил. №1 - Техническа спецификация27.05.2020 14:35 6 MB
pdf Прил. №2 - Технически предложение27.05.2020 14:35 6 MB
pdf Прил. №3 - Ценово предложение27.05.2020 14:35 517 kB
pdf Обявление за възложена поръчка27.05.2020 14:36 536 kB
pdf Обявление за приключване на договор07.10.2021 14:55 Мария Винарова 258 kB