214 „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“

Дата и час на публикуване: 2/1/20 3:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001214
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020.„ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да получава систематична и навременна консултантска помощ по въпроси, свързани с управлението, отчитането и финализирането на проекта на община Берковица – „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF). Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0001
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377279
Прогнозна стойност: 36000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 24/1/20 11:00 am
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 0953 89137

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура02.01.2020 15:35 2 MB
pdf Обявление за поръчка02.01.2020 15:35 4 MB
pdf Документация за участие02.01.2020 15:35 13 MB
pdf Техническа спецификация02.01.2020 15:35 3 MB
doc Образци02.01.2020 15:35 478 kB
zip ЕЕДОП02.01.2020 15:35 84 kB
pdf Проект на договор02.01.2020 15:35 6 MB
pdf Протокол №131.01.2020 9:13 3 MB
pdf Съобщение чл.57,ал.3 от ППЗОП31.01.2020 9:13 354 kB
pdf Протокол №213.02.2020 9:14 1 MB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП13.02.2020 9:14 1 MB
pdf Решение13.02.2020 9:14 928 kB
pdf Договор16.03.2020 13:02 947 kB
pdf Приложение 116.03.2020 13:02 3 MB
pdf Приложение 216.03.2020 13:03 8 MB
pdf Приложение 316.03.2020 13:03 100 kB
pdf Обявление за възложена поръчка16.03.2020 13:05 541 kB
pdf Обявление за изпълнен договор09.09.2022 16:58 Мария Винарова 253 kB