216 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2/1/20 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001216
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Описание: Пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на услугите при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89215

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана02.01.2020 16:04 2 MB
pdf Техническа спецификация проектиране02.01.2020 16:04 508 kB
docx Образци02.01.2020 16:04 97 kB
pdf Протокол № 114.01.2020 14:40 1 021 kB
pdf Решение14.01.2020 14:40 1 MB