217 Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 3/1/20 1:41 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 202001217
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозна с предмет: „Изготвяне на инвестиционeн проект във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица“за подготовка на проектно предложение на община Берковица по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“
Описание: пазарни консултации за определяне на прогнозна с предмет: „Изготвяне на инвестиционeн проект във фаза „Технически“ за изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица“за подготовка на проектно предложение на община Берковица по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89215

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана03.01.2020 13:47 2 MB
pdf Техническа спецификация03.01.2020 13:47 448 kB
docx Образци03.01.2020 13:47 97 kB
pdf Протокол № 114.01.2020 14:41 1 MB
pdf Решение14.01.2020 14:41 1 MB