226. „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 24/1/20 4:04 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001226
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изготвяне на енергийно и техническо обследване на 6 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“
Описание: Планираните дейности за 6 броя многофамилни жилищни сгради, както следва: 1. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж изготвен в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите за всяка от 6-те сгради, обект на интервенция; 2. Екзекутивно заснемане при липса на строителна документация, включително пълно архитектурно заснемане за всяка от 6-те сгради, обект на интервенция; Обследване за енергийна ефективност на 6 броя многофамилни сгради, обект на интервенция.
Краен срок за подаване на оферти: 3/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява24.01.2020 16:58 2 MB
pdf Техническа спецификация24.01.2020 16:58 5 MB
docx Образци24.01.2020 16:58 110 kB
pdf Документация за участие24.01.2020 16:58 5 MB
pdf Проект на договор24.01.2020 16:58 693 kB
pdf Методика за определяне на оценка24.01.2020 16:58 974 kB
pdf Информация за публикувана обява24.01.2020 17:04 597 kB
pdf Протокол 126.02.2020 16:49 12 MB
pdf Договор19.03.2020 9:23 4 MB
pdf Приложение към договор №119.03.2020 9:27 5 MB
pdf Приловение към договор №219.03.2020 9:28 605 kB
pdf Приложение към договор №319.03.2020 9:29 14 MB