225. „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 24/1/20 2:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001225
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: "Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица"
Описание: „Изготвяне на 9 броя инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на 9 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица“ за подготовка на проектни предложения на община Берковица по процедура на подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0005
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=377696
Прогнозна стойност: 144500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 13/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 14/2/20 1:30 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура24.01.2020 16:10 2 MB
pdf Обявление за поръчка24.01.2020 16:10 3 MB
pdf Техническа спецификация24.01.2020 16:10 1 MB
pdf Документация за участие24.01.2020 16:10 10 MB
pdf Критерии за оценка на офертите24.01.2020 16:10 698 kB
pdf Проект на договор24.01.2020 16:10 1 MB
docx Образци24.01.2020 16:18 91 kB
zip ЕЕДОП24.01.2020 16:35 90 kB
pdf Разяснение до всички заинтересовани30.01.2020 16:34 901 kB
pdf разяснение до всички заинтересовани110.02.2020 19:16 222 kB
pdf Протокол № 121.02.2020 16:23 807 kB
pdf Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП25.02.2020 16:21 353 kB
pdf Решение за прекратяване на поръчка02.03.2020 17:04 782 kB
pdf Обявление09.03.2020 16:56 539 kB