221. „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 16/1/20 2:03 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001221
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание: Defaul Value
Прогнозна стойност: 95728.55 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 5/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/2/20 4:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура16.01.2020 16:50 2 MB
pdf Обявление за поръчка16.01.2020 16:50 3 MB
pdf Методика за оценка16.01.2020 17:03 3 MB
pdf Проект на договор16.01.2020 17:03 9 MB
pdf Документация за участие16.01.2020 17:03 3 MB
pdf Техническа спецификация16.01.2020 17:03 7 MB
zip ЕЕДОП16.01.2020 17:03 96 kB
docx Образци на документи16.01.2020 17:03 156 kB
xls КСС-Приложение-6.1.16.01.2020 17:03 44 kB
pdf Решение по чл.22,ал.1, т.827.01.2020 17:06 450 kB